Archive for فوریه 2011

جهاد و مجاهدان در قرآن

جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است و همه موجودات جهان اعم از نباتات و حیوانات بوسیله جهاد مانع را از سر راه خود برمی دارند تا بتوانند به کمال مطلوب خود برسند و با عوامل نابودی خود مبارزه کنند. جَهد را تلاش توأم با رنج معنی می کنند.جهاد، مصدر است بمعنی تلاش و نیز اسم است به معنی جنگ و جنگ را از آن جهت جهاد گویند که تلاش توأم با رنج است.

البته باید توجه داشت که جهاد علاوه بر نبردهای دفاعی و گاه تهاجمی، مبارزات علمی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی را نیز در بر می گیرد.

از آنجا که همیشه افراد زورمند و خودکامه، فرعونها و نمرودها اهداف انبیاء را مزاحم خود می دیده اند در برابر آنها، ایستاده و جز به محو دین و آیین خدا راضی نبودند. از طرفی دینداران راستین در عین تکیه بر عقل و منطق و اخلاق باید در مقابل این گردنکشان ظالم بایستند و راه خود را با مبارزه و درهم کوبیدن آنان، به جلو باز کنند. به هر حال یکی از افتخارات ما مسلمانان آمیخته بودن دین با مسأله حکومت و داشتن دستور جهاد در برنامه های دینی است.

جهاد اسلامی اهدافی را تعقیب می کند و آنچه ما را از دیگران جدا می سازد همین است. جهاد اسلامی برای خاموش کردن فتنه ها، دفاع از خویشتن، محو شرک و بت پرستی و برای حمایت از مظلومان وضع شده است.

در قرآن کریم، در آیات مختلفی سخن از جهاد و وصف مجاهدان و پاداش آنان به میان آمده است و حتی خداوند به جهادگران بیدار سوگند یاد کرده است و فرموده: «سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی که نفس زنان پیش می رفتند، سوگند به افروزندگان جرقه آتش(در برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان)، سوگند به هجوم آوردندگان سپیده دم،(که آنچنان بر دشمن هجوم سریع می برند) که گرد و غبار به هر سو پراکنند،(ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند».(1)

از اینجا روشن می شود که جهاد آنچنان عظمتی دارد که حتی نفسهای اسبهای

مجاهدان، شایسته سوگند است. و همچنین جرقه های ناشی از برخورد سمشان به سنگها و گردوغباری که در فضا پخش می شود. آری گرد و غبار صحنه جهاد هم پرارزش است.

خداوند در آیه 251 سوره بقره به یک قانون کلی اشاره کرده و می فرماید: «و اگر خداوند بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند سراسر زمین فاسد می شود.» و در جایی دیگر یکی از فلسفه های تشریع جهاد را چنین بازگو می کند: «و اگر خداوند بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند. دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود، ویران می گردد.»(2)

از آن جا که هرگونه دعوت به خداپرستی بر ضد جبّارانی است که می خواهند مردم همچون خدا آنها را بپرستند! اگر آنها فرصت پیدا کنند تمام این مراکز را با خاک یکسان می کنند.

قرآن کریم یکی از خصوصیات یاران پیامبر(ص) را چنین بر می شمرد که: «در برابر کفار شدید و دلسختند» (اشدّاء علی الکفّار)(3)، آری مؤمنان در میدان جهاد آنچنان می غرّند که نمی توان تصور کرد، آنها همان کسانی اند که در خلوت شبانه شان با معبود گریه سر می دهند.

خداوند در آیه 71 سوره نساء فرمان آماده باش دائمی به مسلمانان می دهد و برای حفظ موجودیت اجتماعشان می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، با کمال دقت مراقب دشمن باشید، مبادا غافلگیر شوید و از ناحیه آنها خطری به شما برسد.» سپس دستور می دهد که برای مقابله با دشمن از روشها و تاکتیکهای مختلف استفاده کنید و «در دسته های متعدد یا به صورت اجتماع، برای دفع دشمن حرکت کنید.» این آیه دستور جامع و همه جانبه ای به تمام مسلمانان، در همه قرون و اعصار می دهد که برای حفظ امنیت خود و دفاع از مرزهای خویش دائماً مراقب باشند. و یکنوع آماده باش مادی و معنوی بطور دائم بر اجتماع آنها حکومت کند و حتی خداوند در آیه 102 سوره نساء برای آنکه مسلمانان در میدان جنگ، موقع نماز از دشمن غفلت نکنند دستور نماز خوف را تشریع می کند و این چیزی جز توجه دادن مسلمانان به دشمن و لزوم هوشیاری و بیداری در همه مکانها و زمانها نیست.

و از طرفی خداوند به لزوم آمادگی رزمی کافی در برابر دشمنان تأکید کرده، می فرماید: در برابر دشمنان هرچقدر توانایی دارید از نیرو و قدرت و اسبهای ورزیده برای میدان آماده سازید. با این وسایل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید، «و اعدّوا لهم مااستطعتم من قوّةٍ و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ اللّه و عدوّکم»(4) در این آیه خداوند به مسلمانان هشدار می دهد که در انتظار نمانید تا دشمن به شما حمله کند و آنگاه آماده مقابله شوید، بلکه از پیش باید به حد کافی آمادگی در برابر هجومهای احتمالی دشمن داشته باشید. تعبیر آیه به قدری وسیع است که بر هر عصر و زمان و مکانی تطبیق می کند و باید به عنوان یک شعار همگانی در همه جا تبیلغ شود. تأکیدات قرآن بر امر جهاد باعث شده است که مسلمانان در طول تاریخ این میدان را خالی نگذارند و در صحنه های مختلف حتی با نفرات کمتر، در میدان جنگ پیروز شوند.

مسلمانان با این شعار در میدانها حضور پیدا می کردند که ما در هر حال به «احدی الحسنیین» (یکی از دو نیکی) می رسیم، یا پیروز می شویم و یا در راه خدا و اعتقاد خود شهید می شویم که این خود نوعی پیروزی است در هر حال برای مسلمانی که در میدان جهاد حاضر می شود شکست معنا ندارد که این خود علاوه بر تقویت اراده و دادن انگیزه، دشمنان را نیز متحیر و مرعوب می کند. در عصر حاضر نیز استعمارگران از این تعالیم قرآن به شدت وحشت دارند و سعی بر دور کردن مسلمانان از مفاهیمی چون جهاد و شهادت دارند. امام علی(ع) درباره جهاد می فرمایند:«انّ الجهاد بابٌ من ابواب الجنّه فتحه اللّه لخاصّة اولیاءه ؛ جهاد، دری از درهای بهشت است که خداوند آنرا به روی خواص اولیاء خود باز کرده است»(5) و حضرت امام خمینی (ره) می فرماید: «ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.»

با این مقدمه، به بررسی ابعاد جهاد و مرور شخصیت مجاهدان از دیدگاه قرآن کریم می پردازیم در این بحث از تفسیر گرانقدر نمونه بهره برده ایم.

هنگامی که مسلمانان در مکه بودند مشرکان پیوسته آنها را آزار می دادند. مسلمانانی که مورد شکنجه و اذیت قرار می گرفتند مرتباً خدمت پیامبر می رسیدند و شکایت می کردند و اذن جهاد می خواستند. اما پیامبر به آنها می فرمود: صبر کنید، هنوز دستور جهاد به من داده نشده است. تا اینکه پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمود. خداوند آیه 39 سوره حج را نازل فرمود. این آیه که متضمن اذن جهاد است، نخستین آیه ای است که درباره جهاد نازل شده است. خداوند در این آیه می فرماید: «خداوند به کسانی که از طرف دشمنان بر آنها جنگ تحمیل شده است اجازه جهاد داده است، چرا که آنها مورد ستم قرار گرفته اند؛ اذن للّذین یقاتلون بانّهم ظلموا». سپس این اجازه را با وعده پیروزی از سوی خداوند تکمیل کرده، می فرماید: «و خداوند قدرت بر یاری کردن آنها را داراست» مسلمانان باید آنچه در توان دارند در عالم اسباب بکار گیرند و در انتظار یاری خداوند نیز باشند، این همان برنامه ای بود که پیامبر اسلام در تمام مبارزاتش بکار می گرفت و پیروز می شد. در آیه 190 سوره بقره نیز خداوند دستور مقاتله و مبارزه با کسانی که با مسلمانان می جنگند را صادر کرده و می فرماید: «با کسانی که با شما می جنگند در راه خدا پیکار کنید؛ و قاتلوا فی سبیل اللّه الّذین یقاتلونکم» تعبیر به «فی سبیل اللّه» هدف اصلی جنگهای اسلامی را روشن می سازد که جنگ در منطق اسلام هرگز بخاطر انتقامجویی یا جاه طلبی یا کشورگشایی نیست. بلکه تمام حرکات و رفتار هنگام و بعد از جنگ رنگ خدایی دارد. قرآن کریم در ادامه توصیه به رعایت عدالت، حتی در میدان جنگ و در برابر دشمنان کرده، می فرماید: «از حدّ تجاوز نکنید، چرا که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد». خداوند در آیه بعد با صراحت بیشتری دستور جهاد را بیان کرده و می فرماید: «آنها (همان مشرکانی که از هیچ گونه ضربه زدن به مسلمین خودداری نمی کنند) را هر کجا بیابید به قتل برسانید و از آنجا که شما را (از مکه) بیرون کردند، آنها را بیرون کنید»(6)

چرا که این یک نوع دفاع عادلانه و مقابله به مثل منطقی است. خداوند در آیه 192 همین سوره با اشاره به هدف جهاد در اسلام می فرماید:«با آنها پیکار کنید تا فته از میان برود و دین مخصوص خدا باشد» و بعد اضافه می کند: «اگر آنها (از اعتقاد نادرست خود) دست بردارند (مزاحم آنها نشوید زیرا) تعدی جز بر ستمکاران روا نیست؛ و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنه و یکون الدّین للّه فان انتهوا فلاعدوان الّا علی الظّالمین». نظیر این تعبیر در جای دیگر نیز آمده است: «و قاتلوهم حتّی لاتکون فتنه و یکون الدّین کلّه للّه فان انتهوا فانّ اللّه بما یعملون بصیر»(7) در تفسیرهای اهل سنت و تفاسیر مختلف شیعه از امام صادق (ع) نقل شده است که چنین فرمود:«تأویل و تفسیرنهایی این آیه هنوز فرا نرسیده است و هنگامی که قائم ما قیام کند، کسانی که زمان او را درک کنند تأویل این آیه را خواهند دید، به خدا سوگند در آن موقع، دین محمّد به تمام نقاطی که شب پوشش آرام بخش خود را بر آن می افکند خواهد رسید تا در سراسر زمین مشرک و بت پرستی باقی نماند». در جای دیگر خداوند می فرماید: «در راه خدا پیکار کنید و بدانید خداوند شنوا و دانااست ؛ و قاتلوا فی سبیل اللّه و اعلموا انّ اللّه سمیعٌ علیم».(8)

یکی دیگر از آیاتی که در آن به جهاد امر شده است آیه 75 سوره نساء است. در این آیه دعوت به جهاد بر اساس تحریک عواطف انسانی می باشد. در این آیه خداوند می فرماید: «چرا شما در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکان مظلوم و بی دفاعی که در چنگال ستمگران گرفتار شده اند مبارزه نمی کنید؟ (آیا عواطف انسانی شما اجازه می دهد که خاموش باشید و این صحنه های رقت بار را تماشا کنید؟) و مالکم لاتقاتلون فی سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان».

در آین آیه شریفه ضمن دعوت به جهاد به یکی از اهداف متعالی جهاد در اسلام نیز اشاره شده است. رهایی و نجات مظلومین در هر جای عالم یکی از وظایف مردان مسلمانی است که قرآن را آویزه گوش خود کرده اند و اگر به این آیه نجات بخش قرآن به معنای واقعی عمل شده بود، در دنیای امروز انسانها اینگونه به استضعاف کشیده نشده بودند. خداوند در آیه بعد برای تشجیع مجاهدان و ترغیب آنها به مبارزه با دشمن و نیز مشخص ساختن صفوف و اهداف مجاهدان می فرماید: «افراد با ایمان در راه خدا و آنچه به سود بندگان خدا است پیکار می کنند ولی افراد بی ایمان در راه طاغوت و قدرتهای ویرانگر ؛ الّذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللّه و الّذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطّاغوت»(9) این آیه نیز تأکیدی دیگر بر انگیزه های مجاهدان است. آنگاه که انگیزه جهاد الهی باشد، مجاهدان اجازه هرگونه برخورد و رفتار حتی در میدان جهاد را ندارند. در هر حال زندگی خالی از مبارزه نیست، منتهی جمعی در مسیر حق و عدّه ای در راه باطل و شیطان پیکار می کنند. خداوند در ادامه آیه با تأکید بر جهاد می فرماید: «با یاران شیطان پیکار کنید و از آنها وحشت نداشته باشید؛ فقاتلوا اولیاء الشّیطان».

یکی دیگر از آیاتی که در آن خداوند فرمان به جهاد داده است. آیه 78 سوره حج است، «و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید، و جاهدوا فی اللّه حقّ جهاده».

در آیه 73 سوره توبه خداوند به پیامبر دستور شدت عمل در برابر کفار و منافقین را داده و می فرماید: «ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و در برابر آنها روش سخت و خشن در پیش گیر».

«یا ایّها النّبی جاهد الکفّار و المنافقین واغلظ علیهم» البته طرز جهاد در برابر کفار جهاد همه جانبه و مخصوصاً جهاد مسلحانه است و منظور از جهاد با منافقان انواع و اشکال دیگر مبارزه، غیر از مبارزه مسلحانه است مانند مذمت،توبیخ، تهدید و رسوا ساختن. خداوند علاوه بر آنکه به پیامبرش فرمان جهاد می دهد، یکی از وظایف او را تشویق و ترغیب مسلمانان و مؤمنین به جهاد بر می شمارد و می فرماید: «یا ایّها النّبی حرّض المؤمنین علی القتال ؛ ای پیامبر مؤمنان را به جنگ با دشمن تشویق کن»(10) آیه فوق بیانگر اهمیت تقویت هرچه بیشتر روحیه سربازان می باشد و نیز یک دستور اسلامی به رهبر جامعه اسلامی است. خداوند در ادامه برای تشویق مسلمانان، خود نیز وعده نصرت و یاری داده، می فرماید: «اگر از شما بیست نفر سرباز با استقامت باشند بر دویست نفر غلبه خواهند کرد و اگر از شما صدنفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه می کنند» به این ترتیب مسلمانان نباید منتظر این باشند که از نظر نفرات جنگی با دشمن در یک سطح مساوی قرار گیرند بلکه حتی اگر عدد آنها یک دهم دشمن باشد باز وظیفه جهاد بر آنها فرض است. اما به دنبال دستور سنگین فوق خداوند آنرا چند درجه تخفیف می دهد و می گوید: «هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست در میان شما افرادی ضعیف و سست هستند، در این حال اگر از شما صد نفر سرباز با استقامت باشد بر دویست نفر غلبه می کنند و اگر هزار نفر باشند بر دوهزار نفر به فرمان خدا پیروز می شوند.»(11) یعنی هنگامی که مسلمانان گرفتار ضعف و سستی شوند و در میان آنها افراد تازه کار و ناآزموده باشند مقیاس سنجش همان نسبت دو برابر است. واقعیت این است که در هیچ کدام از جنگهای صدر اسلام عدّه و تجهیزات مسلمین برتری بر عده و تجهیزات کفار نداشت و عامل پیروزی آنها، اعتقاد و عزم راسخ مسلمین و نصرت خداوند بود. و این مسأله در مورد جنگ عراق با ایران نیز صادق بود و ایرانیان در حالی 8 سال در برابر عراق و تجاوز او ایستادند که تمام ابرقدرتها و دنیا پشت سر عراق بود و نیروی ایمان و امداد الهی بود که ایرانیان را در آخر سربلند کرد.

این همان وعده خداوند است که می فرماید:«یا ایّها الّذین آمنوا ان تنصروا اللّه ینصرکم و یثبّت اقدامکم ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می سازد.»(12) و این است وعده نصرت خداوند.

نکته ای که به آن باید توجه داشت این است که برای انسانهای معمولی یک امر طبیعی است که جنگ ولو با دشمن و در راه خدا خوشایند نیست. در جنگ هم اموال و انسانها تلف می شوند و هم جراحتها و مشقات وجود دارد، البته برای عاشقان راه حق و کسانی که در سطح بالایی از معرفت قرار دارند جنگ با دشمنان حق شربت گوارایی است که آنان همچون تشنه کامان به دنبال آن می روند و مسلماً حساب آنها از حساب توده مردم جدا است. خداوند در آیه 216 سوره بقره می فرماید:«جنگ (با دشمن) بر شما مقرر شده است، در حالی که از آن اکراه دارید؛ کتب علیکم القتال و هو کرهٌ لکم» و سپس به عنوان یک قانون کلی و اصل اساسی که حاکم بر قوانین تکوینی و تشریعی خداوند است اشاره کرده و می فرماید: «چه بسا از چیزی اکراه داشته باشید، در حالی که برای شما خیر است و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و آن برای شما شرّ است.»

خداوند در آیه 16 سوره توبه مسلمانان را از طریق دیگری تشویق به جهاد کرده، متوجه مسؤولیت سنگین خود در این رابطه می کند که نباید تصور کنید تنها با ادعای ایمان همه چیز درست می شود. بلکه صدق نیت و درستی گفتار و واقعیت ایمان شما در مبارزه با دشمنان، آن هم یک مبارزه خالصانه و دور از هرگونه نفاق روشن می شود. نخست می گوید: آیا گمان کردید شما به حال خودتان رها می شوید و در

میدان آزمایش قرار نخواهید گرفت، در حالی که هنوز مجاهدان شما و همچنین کسانی که جز خدا و پیامبر و مؤمنان محرم اسراری برای خود انتخاب نکرده اند، مشخص نشده اند. در حقیقت جمله فوق دو مطلب را به مسلمانان گوشزد می کند و آن، اینکه تنها با اظهار ایمان کارها سامان نمی یابد و شخصیت اشخاص روشن نمی شود، بلکه با دو وسیله، مردم آزمون می شوند. نخست جهاد در راه خدا و دوم ترک هرگونه رابطه و همکاری با منافقان و دشمنان که اولی دشمنان خارجی را بیرون می راند و دومی دشمنان داخلی را. در جای دیگر خداوند برای تأکید بیشتر می فرماید:«ما قطعاً همه شما را می آزمائیم، تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند(و مجاهد نماها و منافقان چه کسانی) ؛ و لنبلونّکم حتّی نعلم المجاهدین منکم و الصّابرین»(13)

در آیه 19 سوره محمد موضع گیریهای مختلف «مؤمنان» و «منافقان» در برابر فرمان جهاد روشن می شود. «کسانی که ایمان آورده اند می گویند چرا سوره ای نازل نمی شود» سوره ای که در آن فرمان جهاد باشد و تکلیف ما را در برابر دشمنان سنگدل روشن سازد. این وضع حال مؤمنان راستین است. اما (منافقان هنگامی که سوره واضح و روشنی نازل می گردد که در آن سخنی از جنگ است، منافقان بیمار دل را می بینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته است ( با نگاهی مات و مبهوت و چشمانی که حدقه آنها از کار ایستاده) به تو نگاه می کنند.»

میدان جهاد برای مؤمنان، میدان اظهار عشق به محبوب و میدان پایداری و مقاومت و پیروزی است. و در چنین میدانی ترس معنی ندارد. اما برای منافقان میدان مرگ و نابودی و بدبختی است، میدان شکست و جدایی از لذات دنیا است. میدانی است تاریک و ظلمانی با آینده ای وحشتناک و مبهم!

خداوند در آیه 77 سوره نساء ضمن نکوهش کسانی که ابتدا منتظر فرمان جهاد بودند ولی بعد از نزول آیات جهاد، برای شرکت در میدان جهاد مسامحه کردند می فرماید: «راستی شگفت انگیز است (حال جمعیتی که در یک موقعیت نامناسب با حرارت و شور عجیبی تقاضا می کردند به آنها اجازه جهاد داده شود). و به آنها دستور داده شد که فعلاً خودداری کنید و به خود سازی و انجام نماز و تقویت نفرات خود و ادای زکات بپردازید، اما هنگامی که زمینه از هر جهت آماده شد و دستور جهاد نازل گردید، ترس و وحشت یکباره وجود آنها را را فرا گرفت و زبان به اعتراض در برابر این دستور گشودند و صریحاً گفتند: خدایا چرا به این زودی دستور جهاد را نازل کردی؟ چه خوب بود مدتی این دستور به تأخیر می افتاد».

Advertisements

مرگ بر دیکتاتور و آتش زدن عکس خامنه ای زاهدان

وبلاگ می مکران : امروز اول اسفند هم زمان با سایر نقاط کشور و در گرامی داشت هفتمین روز شهادت صانع ژاله جوان دانشجوی کرد و محمدمختاری دانشجوی دانشگاه شاهرورد در ۲۵ بهمن، صدها نفر از جوانان و مردم زاهدان در حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر از خیابان دانشگاه به طرف میدان امام علی در حال حرکت هستند و با فریاد مرگ بر دیکتاتور خشم و نفرت خود را از حکومت اسلامی نشان دادند ، و به تعداد تجمع تظاهر کنندگان لحظه به لحظه افزوده میشود ، و در این تجمع با شکوه تظاهرکنندگان حمایت خود را از جنبش سراسری مردم ایران با آتش کشیدن عکس خامنه ای نشان دادند.

از مردم غیور زاهدان درخواست میشود که به جمع تظاهرات کنندگان علیه رژیم بپیوندند.

فائزه هاشمی دستگیر شد»

رادیو فردا : خبرگزاری فارس از دستگیری فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در تجمعات امروز تهران خبر داد.در حالی که خبرگزاری فارس گزارش داده که شهر تهران در «آرامش کامل» است و فراخوان گروه‌های معترض شکست خورده است، در خبر دستگیری فائزه هاشمی نوشته است که وی «درحال هدایت عده‌ای ضد انقلاب و آشوبگر دستگیر شد».این خبر درحال تکمیل است

خاطرات اهل سنت ایران از هفته وحدت!

استاد عبدالله حیدری

ویژه سنی نیوز: در کشور عزیز ما متأسفانه بازار نفاق در طول سال گرم است اما هر سال به مناسبت هفته وحدت! از 12 تا 17 ربیع الاول این نفاق و وقاحت رونق بیشتری به خود می گیرد!.

ملت ستمدیده ایران اعم از شیعه و سنی به اندازه کافی از دست منافقان و دین فروشان دنیا پرست آزار و اذیت دیده اند بالاخص در این روزها این رنج و غم ملی شدت بیشتری به خود گرفته است. سالهای متمادی است که چالش سیاسی در کشور یک درد مشترک ملی است که تمام هموطنان در این زمینه همدرد و تقریبا همه زخم خورده و ستم چشیده هستند

.

اما جامعه اهل سنت کشور علاوه بر این ستم ملی و سیاسی درد جانکاه دیگری نیز دارد که هموطنان دیگر ما در کشور اعم از شیعه و اقلیتهای دیگر دست کم در این زمینه مشکل ما را ندارند.

از آغاز انقلاب غصب شده ملی که آنرا  مصادره کرده و لباس تعصب و خشونت برتن آن پوشاندند! غالیان و افراط گرایان به ظاهر دیندار و مذهبی که برای تراکندن عقده های متعفن خود فرصت تلاش می کردند اینک وقت آن رسیده بود که به سوء استفاده  از قدرت  و بیت المال ملت گرسنه ایران به تصفیه حسابهای گذشته بپردازند و آتش کینه خود را به زعم خود فرو نشانند!.

طی سه دهه گذشته چنان تاختند و تشفی نمودند که به گمان خود مسئولیت خود را ادا کردند. اما اینها شجاعت و مردانگی صفوی ها را نداشتند که در دفاع از عقاید باطل خود هر چه خواستند انجام دهند و مسئولیت آن را نیز بپذیرند.

بلکه همواره با نفاق ودو رویی و شیطنت و خیانت چون آفتاب پرست رنگ عوض کرده و با مکر و فریب و دروغ و نیرنگ راه نفاق و منافقان را در پیش گرفته اند.

هفته وحدت! برای اهل سنت ایران  یاد آور خاطره های تلخی  است که در طول سه دهه گذشته همواره بر آنان تحمیل شده و تحملش کرده اند.

هفته وحدت! یاد آور نفاق و خیانت به اهل سنت از آغازین روزهای انقلاب است که نمایندگان اهل سنت بویژه مولانا عبدالعزیز ملازاده و علامه احمد مفتی زاده را از صحنه کنار زدند و برای همیشه انقلاب را مصادره نمودند.

هفته وحدت! یاد آور ترور سیاسی و شخصیتی علامه احمد مفتی زاده و نقش رهبر گونه این مجاهد نستوه و قهرمان رنج کشیده در به ثمر رساندن انقلاب است که ده سال بدست غاصبان انقلاب زندان و شکنجه شد و سرانجام جام شهادت نوشید.

هفته وحدت! یاد آور خیانت در تصویب و فرقه ای کردن قانون اساسی کشور است که تمام آرمانهای اهل سنت به خاک مالیده شد.

هفته وحدت! یاد آور غصب و مصادره زمین و پول مسجد اهل سنت در تهران است.

هفته وحدت! یاد آور به رگبار بستن نماز گذاران اهل سنت در مسجد جامع لنگه است.

هفته وحدت! یاد آور تخریب فیزیکی مسجد شیخ فیض مشهد و حوزه علمیه زابل و تخریب  معنوی دهها و صدها حوزه و مسجد اهل سنت است.

هفته وحدت! یاد آور اعدام و ترور و قتل و کشتار دهها و صدها عالم و روشنفکر اهل سنت است.

هفته وحدت! یاد آور آن عده از علماء و خطبای اهل سنت است که با دخالت نا بجای مدعیان کاذب وحدت از امامت و خطابت بر کنار شده و خلع لباس و ممنوع المنبر شده اند که از بارزترینشان می توان شیخ قریشی در طالش مولوی نیازی مولوی خیر شاهی مولوی علی زاده و مفتی امان الله کریمزاده در مشهد را نام برد.

هفته وحدت! یاد آور برکناری چند روز پیش جناب مولانا فاضلی از خطابت جمعه شهر تایباد و دستگیری 300 نماز گذار و آزار و شکنجه جوانان اهل سنت است که هنوز هم شخص امام جمعه و تعداد دیگری در جای نامعلومی زندانی هستند.

هفته وحدت! یاد آور آن دسته از علمای مظلومی است که امروز هم در بیدادگاههای و سلولهای مدعیان وحدت بسر می برند بویژه موموستا ایوب گنجی و شیخ دوسری و مولوی خیرشاهی.

هفته وحدت! یاد آور آن دسته از علمایی است که به دروغ و تهمت و صحنه سازی به دار آویخته شدند.

هفته وحدت! یاد آور دخالت های بی مورد مدعیان وحدت در حوزه ها و مساجد و شئون دینی و مذهبی اهل سنت است.

هفته وحدت! یاد آور سی سال تخریب و توهین به مقدسات اهل سنت است

هفته وحدت! یاد آور ظلم و ستم و اجحاف مضاعف بر تمام آحاد اهل سنت است.

هفته وحدت! یاد آور گزینش و حذف و اخراج دانش آموزان, دانش جویان و کارمندان اهل سنت است.

هفته وحدت! یاد آور توهین مکرر رسانه های ملی به عقاید اهل سنت است.

هفته وحدت! یاد آور دشنامها و هتاکی های روزانه شبکه های تفرقه افکن و نفاق پرور مدعیان وحدت به اهل سنت و عقاید و مقدسات آنان است.

هفته وحدت! یاد آور تمامی لکه های سیاهی است که طی سه دهه گذشته بر دامن مقدس مآبان ریاکار خورده و برای دوست و دشمن هویداست.

آنچه بدین مناسبت لازم به ذکر است اینکه هر سال در چنین روزهایی علاوه بر خود هنر پیشگان مکار و ریاکاری که در قالب های مختلف به ایفای نقش و تکرار کلمات مرده و کلیشه ای می پردازند متاسفانه تعدادی سنی اثنا عشری هم اجیر می شوند که همان کلمات مرده و بی جان را از زبان اهل سنت تکرار کنند.

جامعه اهل سنت الحمدلله آگاه هستند و می دانند علمای اهل سنت هم به لطف خداوند ذی الجلال غالبا بیدارند و آله دست نمی شوند.

اما متاسفانه در هر جامعه ای افراد انگشت شماری هستند که برای یک لقمه نان حرام و عزت کاذب دین و آئین و آبرو و حیثیت و وجدان خود را می فروشند!.طبعا اینگونه افراد هیچ ارزشی در جامعه ندارند و منفور یکایک فرزندان اهل سنت أعم زن و مرد و کوچک و بزرگ هستند! اینها خسرالدنیا و الآخره هستند  و عذاب آخرت دردناکتر است.

بنابرین جای شگفتی نیست که در این روزها افرادی از این قبیل در رسانه ها ظاهر شوند, و منتر بی مزه وحدت کاذب منافقان ریکار و دروغگو را تکرار کنند!.

اینها البته متفاوتند بعضی واقعا خبیث و دشمن دین و برده شکم وشهوتند! اما بعضی دیگر خبث باطنی ندارند اما بزدل و ترسو و بی هویت و بی شخصیتند و چون اراده و شخصیت ندارند نمی توانند «نه» بگویند.

در هر صورت ملت ما الحمدلله اگاه است و دوستان و دشمنانش را خوب می شناسد.

همچنانکه حساب برادران شیعه خود را (که واقعا و عملا دستدار اهل بیت پیامبر گرامی علیهم السلام) هستند را از غالیان و افراطیان منافق صفت و عقده ای (که به مقدسات مسلمین بویژه صحابه و امهات المومنین رضی الله عنهم اجمعین توهین می کنند) جدا می کند حساب علمای ربانی اهل سنت و حق پرست را نیز از جیره خواران مفت خوار و بی شخصیت و مزدوران بی اراده ای که دین خود را به دنیای دیگران می فروشند نیز جدا می کند.

به امید تحقق وحدت واقعی بین همه امت اسلامی

برگزاری اجلاس مجمع فقهی اهل سنت در دارالعلوم زاهدان

هفدهمین اجلاس مجمع فقهی اهل سنت در محل دارالعلوم زاهدان آغاز به کار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، هفدهمین مجمع فقهی اهل سنت از دیروز شنبه 30 بهمن 1389 (15 ربیع الاول 1432) با حضور علما و مفتیان اهل سنت کار خود را آغاز کرد.
در این نشست که دو روز به طول می انجامد برخی مسایل فقهی جدید مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
لازم به ذکر است پس از پایان اجلاس، مصوبات آن در اختیار عموم مردم قرار خواهند گرفت.

زندانی کردن افراد و محدود کردن آزادی های اساسی، راه حل مشکلات نیست

مولانا عبدالحمید؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان، در بخش از خطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به تحولات اخیر خاورمیانه گفت: امروز افکار جهانیان متوجه تحولات خاورمیانه و بویژه کشورهای مصر، لیبی، اردن، یمن و دیگر کشورهای مشابه است، ما امیدواریم که این تحولات به نفع جهان اسلام باشد.
وی آزادی را لازمه زندگی دانست و گفت: انسان بدون آزادی احساس رفاه و امنیت نمی کند، خداوند انسان را آزاد آفریده است و انسان تا آخرین لحظه زندگی در تکاپوی دستیابی به آزادی است.
مولانا عبدالحمید افزود: امروز، آزادی فریاد مشترک ملت‏های مسلمان و غیرمسلمان خاورمیانه است و ملتهایی که به آن دست می یابند ابراز شادمانی می کنند و خواستار اصلاح قانون اساسی و ساختارهای قبلی حاکمیت ها هستند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی همه ایرانیان است، گفت: با وجود اینکه این قانون نیز مانند همه قوانین تدوین شده توسط بشر، دارای نقص و اشکال است، اما در چارچوب همین قانون اساسی فعلی، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل و اجرای کامل اصول آن متضمن وحدت و امنیت ملی است.
وی افزود: اصل دوازدهم قانون اساسی بر آزادی مذاهب اهل سنت در انجام مراسم و مناسک دینی خود تصریح کرده است و اجرای این اصل بسیاری از دغدغه ها و نگرانی‏های اهل سنت را برطرف می کند.
مولاناعبدالحمید گفت: تضمین آزادی بیان و اندیشه و آزادی رسانه ها و احزاب توسط دولت، از بروز مشکلات مشابه کشورهای خاورمیانه در کشور ما جلوگیری می کند و موجب می شود که ناله ها و دردها به فریاد تبدیل نشوند.
وی افزود: من خیرخواهان و دلسوزانه می گویم که زندانی کردن افراد و محدود کردن آزادی های اساسی مردم مشکلی را حل نمی کند و مسئولان باید راه حل مشکلات را در وسعت نظر و سعه صدر و شنیدن سخنان مردم و اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی کشور، جستجو کنند.

قرآن عظیم الشان بهترین کتاب در بیان سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش اول خطبه های نماز جمعه اهل سنت زاهدان ضمن تلاوت آیه 21سوره مبارکه احزاب و آیه 7 سوره مبارکه حشر، به بیان نکاتی در مورد سیرت پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرداخت.
ایشان با بیان اینکه قرآن عظیم الشأن به بهترین نحو سیرت آنحضرت صلی الله علیه وسلم را بیان می کند، خاطرنشان کرد: این کتاب زرین و بی نظیر و این پیام بزرگ الهی به بشر، بهترین کتاب در بیان سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، بر همین اساس وقتی صحابه از ام المومنین حضرت عایشه صدیقه طاهره رضی الله عنها پرسیدند که اخلاق آن حضرت صلی الله علیه وسلم چگونه بود که الله تعالی می فرماید: «إنک لعلی خلق عظیم» (تو از اخلاق والایی برخودار هستی)، ام المومنین فرمود: «کان خلقه القرآن» (یعنی اخلاق آن حضرت صلی الله علیه وسلم قرآن عظیم الشأن بود.)
آری؛ قرآن عظیم الشان به طور کامل در زندگی و اعمال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیاده شده بود و ایشان هرگز از آن منحرف نبودند.
اگر شما قرآن عظیم الشأن را از ابتدا تا انتها تلاوت کنید، در می یابید که تمام آموزه های آن در هر بابی، چه در باب اعتقاد و توحید و چه در باب جهاد فی سبیل الله و قربانی برای خدا و چه در باب اخلاق و عمل، در حیات طیبه آن حضرت صلی الله علیه وسلم عملاً پیاده بود.
ایشان در ادامه با بیان اینکه «هیچ نویسنده ای در دنیا نتوانسته آنگونه که شایسته است سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را ترسیم کند.» خاطرنشان کرد: آنانی که برای فهم سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در جستجوی کتابی هستند، بدانند که در این باره کتابی بهتر از قرآن مجید وجود ندارد، با آنکه کتاب های زیادی در بیان سیرت سیدالمرسلین رحمة للعالمین نوشته شده است اما به یقین باید گفت، هیچ نویسنده ای در دنیا نتوانسته است حق این کار را ادا کند، در واقع هیچ کس نمی تواند سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم را آنگونه که شایسته است، ترسیم کند، شاید بتوان گوشه و شمه ای از آن را بیان کرد، به راستی چگونه می توان احوال زندگی و سیرت آنحضرت صلی الله علیه وسلم را به طورکامل بیان کرد، هر کسی در این دریا فقط توانسته غوطه ای بزند و چیز اندکی در اختیار ما قرار دهد.

وضعیت امروز مسلمانان نتیجه دوری آنان از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است
مولانا عبدالحمید همچنین ادامه داد: اگر انسانیت روزی بالندگی داشته و توانسته به اوج پاکی و ولایت برسد، این امر نتیجه اتباع از سنت آنحضرت صلی الله علیه وسلم بوده است. اگر روزی مسلمانان در دنیا حرمت و قداست داشته اند، و تمام جهانیان به آنان با دیدۀ احترام می نگریسته اند، این امر در اثر اتباع آنان از سیرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم بوده است.
امروز هم علت اینکه مسلمانان با اختلاف و تفرقه و تشتت گرفتار آمده و با مشکلات گوناگون مواجه شده اند، این است که آنان از کتاب الله و سنتهای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فاصله گرفته اند، امروز مشکلات تمام دنیا را فرا گرفته اند اما این وضعیت در کشورهای اسلامی و خاورمیانه از همه جا پررنگ تر است.
ایشان همچنین با تاکید بر اینکه هر کس از اصل خود دور بماند در دنیا سرگردان می شود و با مشکلات گرفتار خواهد شد، ادامه داد: بسیاری از کارشناسان و اندیشمندان تصمیم گرفته اند که مشکلات موجود را از بین ببرند و این در حالی است که تعداد بسیار کمی از آنان متوجه اند که سرمنشأ تمام این مشکلات چیست و برای رفع این مشکلات چه باید کرد.
ایشان تاکید کرد: امت مسلمان برای اینکه بتواند رضایت پروردگار متعال را جلب کند و در عصر امروز که عصر پیشرفت و تکنولوژی است به جایگاه واقعی خود برسد و در دنیا تاثیر گذار باشد و سخنش شنیده شود، باید به اعتبار ایمان و تقوا و عمل صالح به گذشته و دور اول خود باز گردد.

تحولات اخیر در خاورمیانه را به فال نیک می گیریم و آن را رحمت الهی می دانیم
شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در برخی از کشورهای اسلامی، اظهار داشت: امروز شما می بینید که در خاورمیانه کشمکش‏ها و سر و صداها از همه جا بیشتر شده و تمام رسانه های جهانی و تمام تحلیل ها متوجه این منطقه شده است. ما این وضعیت را به فال نیک می گیریم و آن را رحمت الهی می دانیم.

الله تعالی به انسان آزادی و حق انتخاب داده است
امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد: خداوند متعال انسان را حتی در مورد دین و دینداری آزاد گذاشته و فرموده است «لا إکراه فی الدین»، (هیچ اجباری در دین نیست) و نیز فرموده: «فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر» (هرکس می خواهد، مومن شود و هر کسی می خواهد، کافر شود.)
بشر به هر میزان دارایی داشته باشد، اگر از فقدان آزادی رنج ببرد، هرگز مشکلاتش حل نخواهد شد و زندگی آرامی نخواهد داشت.
الله تعالی انسان را آزاد آفریده و بنابراین انسان تا آخرین نفس برای کسب آزادی تلاش خواهد کرد، اگر شما بخواهید یک انسان را به زور وارد بهشت هم کنید، او حاضر نخواهد بود وارد شود، اما اگر شما بخواهید او را با مهربانی و محبت به سوی جهنم راهنمایی کنید، با شما خواهد آمد؛ این طبیعت بشر است.
آری؛ الله تعالی به بندگان اختیار داده و فرموده است، اگر خوبی‏ها را اختیار کردید جایگاه شما بهشت است و اگر بدی‏ها را اختیار کردید، در جهنم خواهید افتاد.

بازداشت گسترده شهروندان اهل سنت جوانرود

صبح روز پنج شنبه‌ ۲۸ بهمن نیروهای اطلاعاتی در یک عملیات ضربتی اقدام به بازداشت گسترده شهروندان اهل سنت در جوانرود نمودند.

بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا» وزارت اطلاعات اتهام این افراد را همکاری با نیروهای جهادی و سلفی اسلامی اعلام کرد.

این افراد پس از بازداشت به اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل شدند.

شایان ذکر است که در طی روزهای اخیر عملیاتهای مشابهی نیز در سایر شهرهای کردنشین صورت گرفته است. 

تبعید دو زندانی به زندان زاهدان

اعتصاب در زندان دیزل آباد کرمانشاه موجب تبعید دو زندانی و ضرب و شتم عدهٔ دیگر شد.

بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا» روز ۲۵ بهمن تعدادی از زندانیان زندان دیزل آباد کرمانشاه، بمنظور اعتراض به‌ نقض حقوق انسانی خویش دست به‌ اعتراض زدند که علیرغم سرکوب این زندانیان توسط گارد ویژه‌ و انتقال ده‌ها زندانی به‌ سلول انفرادی و تبعید ۲ نفر از زندانیان به‌ سیستان و بلوچستان همچنان جو زندان نا‌آرام و متشنج اعلام شده‌ است.

گفتنی است، وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در این زندان بسیار نامساعد گزارش شِده است و طی ماه‌های گذشته یک زندانی سیاسی به نام پیمان خنجری که به اتهام هواداری از سازمان مُجاهدین خلق در این زندان محبوس بود به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان جان باخته است.